foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ข่าวกิจกรรมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการการเรียนรู้

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้บริหาร

Copyright © 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตั้งในโรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ 0 3651 0648 และ 0 3651 0649 โทรสาร.0 3651 0692 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โทรศัพท์ 0 3651 0693 Create by : ICT Public Man : e-mail : secondary5@secondary5.go.th: Rights Reserved.